KVKK Kişisel Veri Rıza Metni""

KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA METNİ

Tanteks Boya Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (TANTEKS olarak anılacaktır.) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TANTEKS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) m. 10dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. TANTEKS işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Tanteks Boya Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi No:17 A1-A Daire:75, Bahçelievler/İSTANBUL

Tel: 02124384738

 

 

TANTEKS ile paylaşılan kişisel veriler, TANTEKS gözetimi ve kontrolü altındadır. TANTEKS, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

http://www.tanteks.com/ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler; Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Departmanları tarafından müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Kişisel verileriniz TANTEKSin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TANTEKS sorumlu değildir.

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKKnın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKKya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve http://www.tanteks.com/ adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKKya uygun olarak Tanteks Boya Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKKnın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.